HÁZIREND A NAGYENYEDI BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM MUNKAKÖZÖSSÉGE SZÁMÁRA

 

            Jelen Házirend a 2005-ben elfogadott és érvényben levő szabályzat (R.O.F.U.I.P.) valamint a kollégium sajátosságait figyelembe vevő intézkedések alapján készült. 

 

    A Házirend szabályai érvényesek az iskola egész területén, valamint az iskola területén kívül szervezett rendezvényeken, továbbá – a helyi szabályokat is figyelembe véve – minden olyan helyszínen, ahol a tanulók az iskola képviseletében vesznek részt. A Házirend érvényes az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra, tanárokra és az iskola minden alkalmazottjára. Szabályait tiszteletben kell tartania a tanulók szüleinek, hozzátartozóinak, az iskolát meglátogató turistacsoportoknak, az internátusban elszállásolt vendégeknek stb. 

 A Házirend hatályba lép a dokumentum tudomásul vételével és mindaddig érvényes, amíg az illető személy az iskolából jogszerűen el nem távozik.

A Házirend elérhető és olvasható az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként az iskola könyvtárában, illetve internetes honlapján  www.bethlengabor.ro A tanév kezdetén az iskola minden tanára kézhez kapja a Házirend egy példányát. Az osztályfőnökök sokszorosítják, és minden diák kap egy példányt. Átvételét és elfogadását külön nyilatkozatban mind a tanuló, mind a szülő aláírásával igazolja. Ezt a nyilatkozatot átadja az osztályfőnöknek.

A Házirend átvétele és elfogadása a tanév első osztályfőnöki óráján, valamint az első szülői értekezleten történik jegyzőkönyv alapján. A Házirenddel kapcsolatban kérdéssel lehet fordulni az osztályfőnökökhöz vagy az iskola Igazgatóságához.

I. TANULÓI  JOGVISZONY 

A tanulói jogviszony az iskolába való beíratás napján jön létre. A tanulók felvételéről, más osztályba való átíratásáról, tankötelezettségéről az érvényben lévő Oktatási Törvény –Szabályzat rendelkezik (135.-149. p.).

II. A TANULÓI  JOGVISZONY  MEGSZŰNÉSE

        1. A tanuló más iskolába távozik kérelem alapján.

        2. A tankötelezettség utolsó éve utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja folytatni.

        3. A „kizárás az iskolából” fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

           III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

        A tanév szerkezetét a 84/1995-ös Tanügyi Törvény, valamint a hatályban levő 223/2005-ös Kormányhatározat írja elő.

        Tanítási hét, nap, tanórák

        Az iskolai munkahét öt tanítási napból áll. Az osztálytermekbe tanítási napokon 7.00 órától lehet bemenni (ingázó tanulók, felkészítő órák).

        Az első tanóra 8.00 órakor kezdődik. Az első tanóra kezdetén a napos tanuló felolvassa a Szentírásból az iskolalelkész által kijelölt textust és az aznapi imádságot.

        Az órák 50 percesek, az órák közti szünet 10 perces. Kivétel a 3. óra utáni szünet, amely 20 perces. Ezt a szünetet a diákoknak, az időjárástól függően, kötelező – tanári felügyelettel – az udvaron tölteni. A többi szünetben az osztályteremben vagy a folyósokon maradhatnak.

        A szünetekben a rend és fegyelem fenntartása az osztályban a napos vagy hetes feladata, az iskola területén pedig a szolgálatos tanárok és diákok feladata.

        (Lásd. a. Szolgálatos tanárok feladatköre;

                   b. Szolgálatos diákok feladatköre;

                   c. Napos diákok feladatai;) 

        Az órákat pontosan kell kezdeni. Ha a tanár a becsengetést követő 5 percben nem jelenik meg az órán, távollétét a napos tanulónak kötelessége jelenteni az aligazgatónak vagy az iskola titkárának.

Távolmaradás (betegség, családi problémák stb.) esetén a tanárnak kötelessége azt az iskola tudomására hozni, az aligazgató kötelessége pedig gondoskodni a helyettesítésről.

Diákok számára:

- az iskola titkárságát, gazdasági hivatalát az ott megjelölt félfogadási rend szerint lehet fölkeresni;

- a tanári szobába tanuló, szülő és idegen nem léphet be;

- aki egy tanárral beszélni akar, hívassa őt ki a tanáriból;

- a tanári mosdót tanuló nem használhatja.

A szaktermekbe, valamint a hozzájuk tartozó szertárakba , továbbá a tornaterembe csak szaktanár  jelenlétében  szabad belépni vagy tartózkodni.

A könyvtár és az olvasóterem mindenkinek rendelkezésére áll, az ajtóra kifüggesztett nyitvatartási rend szerint. Az elveszített, illetve megrongált könyvekért a  törvény által megszabott háromszoros árat kell kifizetni.

8 óra és 13 óra között a tanulók nem hagyhatják el az iskola területét. Különleges engedélyben részesülhet a tanuló személyes szülői kérésre vagy betegség esetén. Mindkét esetben az osztályfőnök vagy az aligazgató személyes engedélye és aláírása szükséges. Szakóráról a szaktanár engedheti el a tanulót, amit az Engedélyfüzetbe bejegyeznek.  

Du.17 órától az iskola területére csak a Diákigazolvány felmutatásával lehet belépni. Csak azok a diákok nyernek belépést, akik valamilyen sporttevékenységen vagy tanári felügyelettel órán kívüli tevékenységen vesznek részt.

A bentlakó diákok számára a hatályban lévő INTERNÁTUSI HÁZIREND érvényes.

A kollégiumhoz tartozó internátusba a nem ott lakó diákok számára tilos a bejárás.

 

IV. HIÁNYZÁSOK, MULASZTÁSOK, TÁVOLMARADÁS ÉS AZOK IGAZOLÁSA

1. A tanítási napokról való hiányzást az iskolába történő visszatérést követő 7 napon belül igazolni kell. Betegség esetén be kell mutatni a (házi)orvosi igazolást.

2. A szülők – váratlan távollét vagy hosszabb betegség esetén – telefonon értesítik az osztályfőnököt/iskolát. A különleges ok miatti távolmaradást (hatósági ügy, családi esemény, speciális orvosi vizsgálat stb.) előre kell jelezni az osztályfőnöknek, aki szülői igazolás alapján igazolja a távolmaradást.

3. Egy tanévben a szülő félévenként összesen 3 nap erejéig írhat igazolást.

4. Egy rendkívüli szabadnapot kaphat a tanuló elismert nyelvvizsga vagy gépjárművezetői vizsga esetén.

5. Iskolai időt érintő rendkívüli tevékenységekhez és távolléthez (sportverseny, külföldi utazás stb.) igazgatói engedély szükséges.

6. Az igazolás elmulasztása vagy késedelmes igazolás esetén a hiányzás igazolatlannak minősül.

7. Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma eléri a 8-at, az osztályfőnök hivatalosan írásban értesíti a szülőt. Ugyanis a 10 igazolatlan hiányzás a magaviselet levonását vonja maga után.

8. Az igazolatlan órák száma befolyásolja a tanuló különféle kedvezményekhez (pl. ösztöndíj) való hozzájutását.

9. Az osztályfőnök kötelessége az igazolások megőrzése egész tanévben.

V. A TANULÓK JOGAI

A tanuló kiemelt joga, hogy:  

a vonatkozó szabályok keretei között használja az iskola oktatási és sportcélú létesítményeit;

- megválassza a tehetségének és érdeklődésének megfelelő külön foglalkozásokat (szakkör, sportkör stb.);

- képviselhesse az iskolát az érdeklődésének és felkészültségének megfelelő tantárgy- és sportversenyeken;

- az őt érintő iskolai ügyekben kérdéseket tegyen föl és érdemi választ kapjon, illetve – mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával – véleményt nyilvánítson;

- a személyét és feladatait, tanulmányi eredményeit, vizsgáit stb. érintő kérdésekről megkapja a szükséges tájékoztatást;

- személyes problémáival szükség esetén osztályfőnökéhez, tanáraihoz, az iskolalelkészhez vagy az iskolapszichológushoz forduljon;

- az elemi, valamint az általános iskola V. - X. osztályos tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesüljenek;

- részt vegyen az iskolai közösség kezdeményezésére szervezett különböző tevékenységek (diákújság, önálló diákkörök, diáktanács stb.) munkájában;

- ösztöndíjban részesülhet tanulmányi eredményei, magaviselete és anyagi háttere alapján;

- emberi méltóságát az iskola és minden társa tiszteletben tartsa;

- képviseltesse magát az iskola Vezetőtanácsában.

A tankönyv és tanfelszerelésről, illetve az ezekkel kapcsolatos kedvezményekről az iskola gazdasági hivatala, valamint az ösztöndíjakkal, segélyekkel foglalkozó bizottság ad tájékoztatást. Ugyanez a bizottság hoz döntést – az osztályfőnök közvetítésével – a hozzájuk benyújtott pályázatok alapján.

VI. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI

1. A tanuló kötelessége, hogy pontosan megjelenjék és részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon;

2. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek;

3. Az iskola vezetői, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát tiszteletben tartsa. A tanórákon a koncentrált figyelem és a tanár illetve a diák munkájának a megbecsülése a jó munka feltétele;

4. Iskolai ünnepélyeken ünnepi öltözetben megjelenni (lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya/ nadrág, fiúknak: fehér ing, sötét nadrág);

5. A tanulók ruházata, hajviselete legyen ízléses. A tisztaság, a mértékletesség és az egyszerűség a keresztyén magatartás jele.

6. Segíteni és védelmezni kell a kisebbeket, idősebbeket.

7. A lányok és fiúk közötti kapcsolatban a mértékletesség és a jó ízlés a vezérelv.

A jó ízlés megszabja, hogy mi az, ami e kapcsolatból a közösségre tartozik, és tiltja a kapcsolat intim megnyilvánulásait közszemlére bocsátani.

8. Az osztályban, a folyosókon, az udvaron mindenkinek vigyáznia kell mások és saját maga testi épségére. Ablakokba kiülni, kimászni nem illik, de életveszélyes is.

9. Ha valakit baleset ér, azonnal értesíteni kell a szolgálatos tanárt vagy az iskola igazgatóságát. A további intézkedések megtétele az iskola igazgatóságának feladata.

10. Haladéktalanul jelenteni kell minden olyan cselekedetet, eseményt, amely az iskola biztonságát, az iskolai tevékenységeket, diákok és alkalmazottak életét veszélyezteti.

11. Mindezen kötelességek teljesítése és az így kivívott emberi méltóság révén a tanuló eléri jogainak a tiszteletben tartását.

VII. SZIGORÚAN TILOS

1. Az iskola területén a dohányzás, szeszes italok behozatala, fogyasztása. Azok a tanulók, akik jelen szabály ellen vétenek, pénzbírságban részesülnek. A pénzbírság nyugtázott 10 RON, melyet az iskola könyvelőségén fizetnek be.

2. Iskoladokumentumok rongálása, hamisítása (diákigazolvány, napló, ellenőrző, anyakönyv stb.)

3. Az iskola anyagi javainak rongálása. Minden anyagi kárt a tettes vagy tettesek megtérítenek.

4. Olyan anyagok, röpcédulák terjesztése, amelyek tartalma a polgári közbiztonságot veszélyeztetik, az engedetlenséget, antiszemitizmust, fajgyűlöletet stb. reklámoznak.

5. Olyan eszközöket, anyagokat birtokolni, amelyek bárki egészségét, testi épségét veszélyeztetik (fegyver, lőszer, petárdák stb.)

6. Kábítószernek minősített gyógyszerek, kábítószer fogyasztása, forgalmazása.

7. Pornó vagy más erkölcstelen kiadványt, filmet stb. tartani, forgalmazni.

8. Az iskola ruha- vagy hajviseletben nem törekszik uniformizálásra, de tiltja a hóbortokat és a végleteket.

9. Az iskolában értékes, feltűnő ékszereket viselni.

10. Az oktatáshoz nem szükséges tárgyakat (mobiltelefon, walkman, játékok stb.) nem ajánlatos az iskolába hozni. Azok használata a tanítás ideje alatt, iskolai rendezvényeken szigorúan tilos. A tiltás ellenére használt eszközöket a tanár elveszi, és a tanév végén adja vissza. Ennél korábbi időpontban, a szülő személyes kérésére, az osztályfőnök vagy az igazgató adja át a szülőnek. Az iskola nem vállal felelősséget az iskolába hozott értéktárgyak (ékszerek, pénz, mobiltelefon stb.) eltűnéséért vagy megrongálásáért.

11. Tanórákon étkezni, rágógumit rágni, a munkát bármi módon is zavarni.

12. Elzárni, eltorlaszolni az iskola folyosóit, ajtóit.

13. Az osztályban, folyosókon játszani, futkározni, labdázni.

VIII. A TANULÓK MUNKÁJÁNAK MINŐSÍTÉSE, JUTALMAZÁSA

Az iskola a tanulók munkáját szóbeli vagy írásbeli beszámolók, dolgozatok alapján minősíti.

Az osztályzatokat a szaktanár írja be az osztálynaplóba és a tanuló ellenőrzőkönyvébe. A tanuló kötelessége azt a szülővel aláíratni. Az osztályfőnök kötelessége, havonta legalább egyszer az ellenőrzőkönyveket ellenőrizni.

            Az iskola a helyes magatartást és a szorgalom minősítését a támogatások, kedvezmények és ösztöndíjak odaítélésekor figyelembe veszi.

Év végi jutalmak

Az év végi jutalmazás az osztályfőnök, szaktanárok és az igazgatóság javaslatára történik.

1. Az év végi általánosuk szerint az első öt tanuló jutalomban illetve dicséretben részesül.

2. A kiváló tanulmányi eredményeket elért tanulókat a Bethlen Gábor Alapítvány pénz- és könyvjutalomban részesíti.

3. Különleges eredmények esetén a tanulók a véndiákok vagy azok utódai által alapított különdíjakban is részesülhetnek. A jutalmazás feltételei:

a. kiváló eredmény egy vagy több tantárgyból;

b. kitűnő eredmény belföldi vagy külföldi tantárgyversenyeken, tudományos konferenciákon, fesztiválokon vagy más jellegű rendezvényeken;

c. kifogástalan erkölcsi magatartás

IX. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK, BÜNTETÉSEK

A jelen Házirend illetve a hatályban lévő állami szabályzat ellen vétőket az iskolának a törvény értelmében és előírásai szerint minősítenie kell és fegyelmi intézkedésekkel vagy fegyelmi büntetésekkel kell sújtania.

A fegyelmi intézkedések lépései:

a. egyéni figyelmeztetés;

b. szóbeli megróvás az osztályközösség vagy a tantestület előtt;

c. írásbeli megróvás;

d. az ösztöndíj időleges vagy végleges visszavonása;

e. tanórákról való kizárás 3 – 5 napra;

f. büntető áthelyezés párhuzamos osztályba;

g. a végleges kizárást megelőző írásbeli figyelmeztetés;

h. végleges kizárás az iskolából.

a. Az egyéni figyelmeztetés az osztályfőnök/tanító vagy az igazgató által történik, és nem von maga után más büntetést.

b. Az osztályközösség vagy tantestület előtti megróvás az osztályfőnök/tanító vagy igazgató által történik, amit a magaviseleti jegy levonása követ.

c. Az írásbeli megróvás osztályfőnök/tanító vagy igazgató javaslatára történik. Az írásbeli megróvást iktatószámmal postán vagy személyesen kell átadni a szülőnek. A félév illetve a tanév végén tartott nevelőtanácsi gyűlésen ezeket a megróvásokat elő kell terjeszteni és jegyzőkönyvbe venni. Az írásbeli megróvás a magaviseleti jegy levonásával jár.

d. Az ösztöndíj időszakos vagy végleges visszavonása az osztályfőnök vagy az igazgatóság javaslatára történik. E büntetés a magaviseleti jegy levonásával jár.

e. A tanórákról való 3 – 5 napos kizárás a tanuló megszokott tevékenységének helyettesítését jelenti – a büntetés idejére – más típusú tevékenységekkel az iskola keretén belül. A kizárás az osztályfőnök/igazgató javaslatára történik. Ha a tanuló visszautasítja részvételét a kiszabott tevékenységeken, igazolatlan hiányzásokat kap, amelyeket be kell írni a naplóba.

Ha a tanuló a kiszabott tevékenységet becsülettel végzi a magaviseleti jegyét egy ponttal vonják le. Ellenkező esetben, az igazolatlan hiányzások száma dönti el a magaviseleti jegyet, az érvényben lévő Szabályzat értelmében.

             A magaviseleti jegy levonása: félévenként 1 – 1 jegy levonása minden 10 igazolatlan hiányzás után vagy 10%-os igazolatlan hiányzás ugyanazon tantárgyból.

A büntetések óvása 5 napon belül történik a szülő vagy a tanuló részéről írásban. Ezt a titkárságon jegyeztetni kell. Ebben az estben az iskola Vezetőtanácsa dönt 30 napon belül. A Vezetőtanács döntését írásban közli az illetékes felekkel. A Vezetőtanács döntése végleges.

f. A tanuló büntető áthelyezése párhuzamos osztályba a magaviseleti jegy levonását vonja maga után.

g. h. A  kizárást törvényszerűen megelőzi az írásbeli figyelmeztetés. Az írásbeli figyelmeztetést kövesse az osztályfőnök – igazgató – szülő – tanuló megbeszélése.

A kizárásnak három lehetséges változata van:

1. Kizárás újrairatkozási joggal a következő tanévben. A tanuló az évet megismétli.

2. Kizárás újrairatkozási jog nélkül. A tanulónak jogában áll újrairatkozni más iskolába, ismétlőként.

3. Meghatározott ideig, újrairatkozási lehetőség nélkül kizárás minden tanintézetből.

Kizáráskor a magaviseleti jegy hatosnál kisebb.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Házirend elfogadása, hatályba lépése

A jelen Házirendet a nevelőtestület 2008. szeptember 17-i jegyzőkönyvi határozatával elfogadta. Elfogadásánál a Szülőtanács és a Diáktanács képviseltette magát. A Házirend jóváhagyásáról és elfogadásáról szóló jegyzőkönyv a jelen dokumentum mellékletét képezi.

A HÁZIREND AZ ELSŐ KIHIRDETÉSSEL LÉP HATÁLYBA ÉS MEGHATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL.

 

Error: Unable to read footer file.