ANUNŢ


CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT

-SECRETAR ȘEF-

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011).

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de SECRETAR ȘEF (M), pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

 

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Termenul de depunere a dosarelor: 18.03.2020, ora 14:00, la secretariatul unităţii.

 • Relaţii la telefon: 0258/861947 şi/sau la sediul instituţiei din: municipiul Aiud  , str Bethlen Gabor , nr.1 judeţul.Alba

 

Condiţii generale:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să cunoască limba maghiară scris și vorbit,
 4. c) să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei m edicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) nu fi fostcondamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireaj ustiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
1. Studii  medii ;

 1. Vechime minimum 7 ani;(secretariat școală)
 2. Cunoştinţe de operare pe calculator, Microsoft Office, servicii Internet; program Revisal, program Edusal

 

 1. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 2. Abilităţi de muncă în echipă;

6.Cunoștințe privind întocmirea corespondenței

7.Cunoștințe privind salarizarea personalului

 

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 • Etapa a III-a – Proba practică şi interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba practică numai candidaţii care au obţinut minim 7o puncte la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi la interviu numai candidaţii care au obţinut minim 7o puncte la proba practică.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Opis;
 2. Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 3. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în contabilitatea bugetară, în copie;
 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 2. Curriculum vitae.
 3. Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi 5vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar

 1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
 2. Regimul actelor de studii
 3. Duplicate ale actelor de studii
 4. Documente școlare
 5. Salarizare și încadrare
 6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
 7. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

 

  BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr 1/ 2011- Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
 2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. OMEC nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și OMEN 3.027/2018 modificare si completare anexa ordin 5.079/2016 ref. aprobare Regulament-cadru (ROFUIP);

 4 . OMENCS 5079/2016  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar., OMEN 405/2018, OMEN 4216/2019

5.Legea cadru 153/2017 cu modificările și completările ulterioare

 1. OUG Nr.17/23.02.2017 – salarizarea pentru personalul nedidactic din invatamant;
 2. H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare.
 3. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
 4. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata
 6. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu completările ulterioare;

12.OMECTS 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale.

13.Ordinul de Ministru nr 3597/18.06.2014 cu modificarea și completarea metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar.

 

 

Probele de concurs:

 1. Proba scrisă

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei şi tematicii de concurs.

 

 1. Proba practică

Proba practică poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

 

Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

 

Proba practică se va desfăşura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 3. c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. Interviul

Interviul poate fi susţinut doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba practică.

 

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 

Criteriile de evaluare pentru stabilireainterviului sunt:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) iniţiativă şi creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 04.03.2020 – 18.03.2020, între orele 8:00-15:00, la secretariatul şcolii

Selecţia dosarelor: 20.03.2020 orele 10-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 20.03.2020 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 21.03.2020 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:21.03.2020 ora 15,00

Proba scrisă: 30.03.2020, orele 10:00 – 13:00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 30.03.2020 ora 16,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 31.03.2020 orele 9,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 31.03.2020 ora 16,00

Proba practică: 01.04.2020 ora 12,00

Afișarea rezultatului în urma probei practice: 01.04.2020 ora 16,00

Contestații proba practică: 02.04.2020 orele 9,00-12,00

Afișare rezultat proba practică:02.04. 2020 ora 15,00

Interviu: 03.04.2020 ora 12,00

Afișare rezultat interviu: 03.04.ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 06.04.2020 orele 9,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații: 06.04.2020, ora 15,00

Afișarea rezultatelor finale: 06.04.2020 ora 16,00


04.03.2020