Anunţ


ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT

-PEDAGOG ȘCOLAR-

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011).

 

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de Pedagog școlar       pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

 

 

 

Termenul de depunere al dosarelor este 09.10.2020, ora 15ºº, la secretariatul şcolii.

 

Conţinutul dosarului de concurs :

 

 

 1. cerere de înscriere

 

 1. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

 

 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 

 1. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau în specialitatea studiilor, în copie/ REVISAL,

 

 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (cazierul in original se depune pana la data concursului)

 

 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

 1. curriculum vitae.

 

 

Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România;

-. cunoaşte limba română, scris şi vorbit,

- cunoaște limba maghiară scris și vorbit

 

. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; . are capacitate deplină de exerciţiu;

 

-. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

-. îndeplineşte condiţiile de studii  potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

-. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals

 

ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • studii superioare de scurtă durată ;
 • modul psihopedagogic sau alt curs de pregătire psihopedagogică,

 

DESCRIEREA POSTULUI

 1. Compartimentul administrativ
 2. Denumirea postului: pedagog şcolar
 3. Norma de activitate – 1 normă

RELAŢII CU ALTE POSTURI

 1. ierarhice de subordonare – director; director adjunct
 2. de colaborare: cu elevii din internat, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare.

 

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI

 • respectarea planurilor manageriale ale şcolii;
 • implicarea în activităţile şcolii, la nivelul compartimentului;
 • realizarea planificării calendaristice a compartimentului;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • folosirea tehnologiei informatice de proiectare;
 • organizarea documentelor oficiale;
 • asigurarea evidenţei, ordonării în cadrul compartimentului unităţii;
 • elaborarea de proceduri operaţionale;
 • respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;
 • asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;
 • asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 • participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră;

 

 • planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii;

 

 • îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/ sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;

 

 • respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţii în cadrul unităţii de învăţământ.

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

 

Depunerea dosarelor: între 28.09.2020 – 09.10.2020, între orele 8:00-15:00, la secretariatul şcolii

Selecţia dosarelor: 12.10.2020 orele 10,00-12,00

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 12.10.2020 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 13.10.2020 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:13.10.2020 ora 15,00

Proba scrisă: 20.10.2020, orele 10,00-13,00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 21.10.2020 ora 8,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 21.10.2020 orele 9,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 21.10.2020 ora 16,00

Interviu: 22.10.2020 ora 10,00

Afișare rezultat interviu: 22.10.2020ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 23.10.2020 orele 9,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații: 23.10.2020, ora 15,00

Afișarea rezultatelor finale: 23.10..2020 ora 16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica concursului

1.Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar

2.Internatul școlar

 

 

BIBLIOGRAFIE – pentru concursul de ocuparea postului de  pedagog şcolar:

 

 1. Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu completarile și modificărie ulterioare

 

 1. OMEC 5447/31 august 2020 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;

 

 1. Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);

 

    4.Legea nr. 272/2004- Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Capitolul II-Drepturile copilului

 

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național Bethlen Gabor Aiud.

  

    6.Atributiile pedagogului școlar   

 

    7.Codul muncii din 24 ianuarie 2003

 

 1. Pedagógiai kézikönyv   -Ábel kiadó,  paginile 27-28,45- 48,77-80


2020.09.29