Anunţ


ANUNŢ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT

-PAZNIC-

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011).

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de PAZNIC (M), pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Termenul de depunere a dosarelor: 09.10.2020, ora 14:00, la secretariatul unităţii.

 • Relaţii la telefon: 0258/861947 şi/sau la sediul instituţiei din: municipiul Aiud  , str Bethlen Gabor , nr.1 judeţul.Alba

 

Condiţii generale:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să cunoască limba maghiară scris și vorbit,
 4. c) să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei m edicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) nu fi fostcondamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireaj ustiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
1. Studii  medii -studii liceale finalizate

2.Certificat de calificare profesionala pentru postul de paznic

3.Fără condiții referitoare la vechimea în muncă

 1. Abilităţi de muncă în echipă;

 

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 • Etapa a III-a – Proba interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba interviu numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 2. Curriculum vitae.
 3. Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi 5vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

  BIBLIOGRAFIE

 

1.Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5447/31 august 2020

 1. Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.

3.Legea nr.307/2006 privind apărarea contra incendiilor

4.Legea nr.333/2003 cu modificările și completările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probele de concurs:

 1. Proba scrisă

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei  de concurs.

 

 1. Interviul

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 

Criteriile de evaluare pentru stabilireainterviului sunt:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportamentul în situaţiile de criză;
 5. e) iniţiativă şi creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 28.09.2020 – 09.10.2020, între orele 8:00-15:00, la secretariatul şcolii

 

Selecţia dosarelor: 12.10.2020 orele 12-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 12.10..2020 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 13.10.2020 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:13.10.2020 ora 15,00

Proba scrisă: 20.10.2020, orele 9,00-12,00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 21.10.2020 ora 8,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 21.10.2020 orele 9,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 21.10.2020 ora 16,00

Interviu: 22.10.2020 ora 10,00

Afișare rezultat interviu: 22.10.2020.ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 23.10.2020 orele 9,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații: 23.10.2020, ora 15,00

Afișarea rezultatelor finale: 23.10..2020 ora 16,00


2020.09.29