OMEC nr 3300/19.02.2020


 

CABINET MINISTRU

                                                                                                                     

 

 

ORDIN

 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr. l/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. V alin.(1) și art. VI alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 4 din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și publicarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu modificările ulterioare,

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI

emite prezentul ordin:

 

Art. 1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în Anexă, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 2. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia Generală Minorităţi şi Relaţia cu Parlamentul, Unitatea  de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă,  inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ  duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRU

SORIN – MIHAI CÎMPEANU

 

Bucureşti,

Nr.: 3300

Data 19.02.2021

 

 

Anexă la Ordinul M.Ed. nr.3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

 

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL PILOT DE TIP “ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”, PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV

 

Art. 1. (1) Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip “Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv.

(2) Scopul principal al Programului național pilot de tip “Școală după școală” este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

 

Art. 2. (1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip “Școală după școală”, menționat la art. 1, elevii până în clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi rromi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la alin. (2).

 (2) Pentru participarea la Programul național pilot de tip “Școală după școală”, prevăzut la art.1,  elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
 2. b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
 3. c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

 

Art. 3. (1) Documentele justificative care stau la baza încadrării elevilor în criteriile de eligibilitate menționate la art. 2 sunt:

(i) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/ reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe proprie răspundere în acest sens;

(ii) pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;

(iii) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/ rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

(2) Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul național pilot de tip “Școală după școală” se transmit inspectoratului școlar odată cu solicitările de tranșă, iar copii ale acestora se păstrează la nivelul unității de învățământ.

 

Art. 4. (1) Având în vedere obligația asigurării pentru fiecare elev din învățământul general obligatoriu a accesului neîngrădit la educație de calitate și situația excepțională creată de pandemia de COVID-19, care a condus la suspendarea cursurilor față-în față, în anul școlar 2020-2021, vor avea acces cu prioritate la Programul național pilot de tip “Școală după școală” elevii mentionați la art 2. alin.(2), lit.a).

(2) Unitățile de învățământ în care există elevi din categoria celor prevăzuți la art. 2 alin.(2) transmit către inspectoratele școlare datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educație remedială.

(3) Inspectoratele școlare, pe baza datelor transmise de către unitățile de învățământ, cu privire la numărul de elevi eligibili, stabilesc unitățile de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip “Școală după școală”, din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activități.

(4) Inspectoratele școlare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităților de învățământ în care vor fi organizate activitățile din Programul național pilot de tip “Școală după școală”, în funcție de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate.

(5) Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizează activități de educație remedială, pot participa la aceste activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați, conform planificării realizate de către inspectoratul școlar.

 

Art. 5. (1) Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip “Școală după școală” se realizează în urma informării acestuia și se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților, conform art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numiți, în continuare, părinți.

(2) Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau email la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip “Școală după școală”, prevăzut în Anexa la prezentele Norme metodologice.

(3) Unitățile de învățământ care nu organizează  activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor, transmit aceste solicitări către  ISJ, care va repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

(4) Finanțarea activităților remediale din Programul național pilot de tip “Școală după școală” se va realiza în funcție de numărul elevilor care vor beneficia de activități remediale în cadrul acelei unități de învățământ.

(5) În cazul în care, la nivelul unei unități de învățământ în care se organizează programul, numărul cererilor depuse în vederea participării la programul național pilot de tip “Școală după școală” este mai mare decât numărul de locuri pentru care există finanțare, înscrierea pe listă a elevilor se face ținând cont de prevederile art. 4 alin.(1) și, în cadrul categoriei a, în ordinea descrescătoare a numărului de criterii eligibilitate cumulate de către fiecare elev, după cum urmează: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la art. 2 alin.(2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, elevii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la art. 2 alin.(2).

(6) Dacă, după înscrierea elevilor care îndeplinesc criteriul menționat la art. 2 alin.(2), lit.a) mai există locuri disponibile, vor fi înscriși elevii care îndeplinesc criteriile menționate la art.2 alin.(2), lit. b) și/sau lit. c), în ordinea descrescătoare a numărului de criterii eligibilitate cumulate de către fiecare elev.

(7) În cadrul fiecărui criteriu de eligibilitate, vor fi înscriși cu prioritate în lista beneficiarilor de activități remediale elevii aparținând grupurilor vulnerabile menționate la art.2 alin.(1), cu respectarea prevederilor alin. (5).

(8) Pe locurile rămase disponibile după aplicarea criteriilor de eligibilitate menționate la art.2, unitatea de învățământ poate înscrie și alți elevi, pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul școlii, în funcție de condițiile concrete din școală, acordând prioritate elevilor proveniți din grupurile vulnerabile  menționate la art.2 alin.(1).

 

Art.6. (1) Unitățile de învățământ în care se organizează activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip “Școală după școală” realizează o analiză a nevoilor de activități remediale, pornind de la criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentele norme și de la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată în unitatea de învățământ.

(2) Analiza menționată la alin.(1) se realizează din perspectiva nivelului de structurare a competențelor specifice ale elevilor, a participării directe a elevilor la cursurile online (absențe, acces la echipamente, calitatea conexiunii, alte aspecte), respectiv a participării active a elevilor la cursurile online (efectuarea și transmiterea temelor, implicarea directă în comunicarea cu cadrul didactic, alte aspecte).

(3) Pe baza analizei realizate conform alin.(1) și alin.(2), unitățile de învățământ realizează o propunere de program al  activităților remediale. Analiza și propunerea de program se transmit inspectoratului școlar. Propunerea trebuie să conțină și informații cu privire la resursele umane necesare pentru implementarea programului, structura echipei pedagogice implicate în derularea programului, responsabilităţile fiecărui membru şi modalităţile de asigurare a calităţii programului, respectiv de urmărire şi evaluare a progresului înregistrat de elevii participanţi la program.

(4) În organizarea activităților de educație remedială, unitățile de învățământ vor avea în vedere următoarele recomandări:

 1. a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
 2. b) organizarea a 20 de ore activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă;
 3. c) proiectarea, organizarea şi susţinerea activităților de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ;
 4. d) activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe;
 5. e) se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței ” a învăța să înveți”.

(5) În situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare, sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile  remediale se pot desfășura și pe durata vacanței.

Art. 7. (1) Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la activitățile de educație remedială în cadrul Programului național pilot de tip “Școală după școală”, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip "Şcoala după şcoală" un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv,  200 lei/lună.

(2) ISR reprezintă indicatorul social de referință, care, la data prezentului ordin, are valoarea de 500 lei și poate fi ajustat periodic de Guvernul României.

(3) Pentru Programul național pilot de tip ”Școală după școală”, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect.

 

Art.8. (1) Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip "Şcoala după şcoală" este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială.

(2) În condiții excepționale, un elev poate să absenteze, lunar, cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absențe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.

(3) În cazul în care părintele unui elev renunță, în scris, la participarea elevului la activitățile de educație remedială, unitatea de învățământ poate propune inspectoratului școlar înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educație remedială, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

 

            Art.9. (1) Unitățile de învățământ care organizează Programul național pilot de tip "Şcoala după şcoală" transmit lunar, în primele 5 zile calendaristice de la începutul fiecărei luni, către inspectoratele școlare, documentele tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, respectiv: situația conținând numărul de elevi care au participat la activitățile de educație remedială în luna respectivă – liste de prezență, orarul activităților remediale planificate și realizate, pe zile și grupe de elevi.

(2) Documentele tehnice prevăzute la alin.(1) sunt însoțite și de o solicitare de tranșă a sprijinului financiar. Valoarea tranșei se stabilește ca rezultat al înmulțirii numărului de elevi care au participat la activitățile de educație remedială cu valoarea sprijinului financiar/lună per elev.

(3) Inspectoratele școlare transmit documentele tehnice primite de la unitățile de învățământ către experții desemnați pentru monitorizarea activităților remediale. Aceștia centralizează situațiile și, ținând seama și de rezultatele monitorizării modului de desfășurare a activităților de educație remedială, conform prevederilor art.12 alin.(2), acordă avizul tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și includ sumele solicitate în solicitarea de tranșă a sprijinului financiar centralizată la nivelul județului/ municipiului București. Solicitarea de tranșă centralizată la nivelul județului/ municipiului București elaborată de experții desemnați pentru monitorizarea activităților remediale este transmisă la Ministerul Educației, pentru aprobare.

(4) După aprobarea, de către Ministerul Educației, a documentației prevăzute la alin (3), inspectoratele școlare primesc deschideri de credite corespunzătoare solicitării de tranșă a sprijinului financiar centralizată la nivelul județului/ municipiului București aprobate, pe care le transmit unităților de învățământ corespunzătoare.

 

            Art.10. (1) Ministerul Educației virează, lunar, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea cererilor de credite/solicitărilor tranșă menționate la art.9, alin.(4), în conturile 50.05 „Sume de mandat și în depozit” deschise de inspectoratele școlare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitările de tranșă.

(2) Inspectoratele școlare virează, lunar, sumele primite de la Ministerul Educației, în conturile 50.06 „Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală“ deschise de consiliile locale la dispoziția unităților de învățământ sau contul 50.05 „Sume de mandat și în depozit”, după caz.

(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente în conturile 50.06/50.05, unitățile de învățământ efectuează plata personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială.

 

              Art.11. (1) Activitățile remediale organizate în cadrul Programului național pilot de tip "Şcoala după şcoală" sunt coordonate, de regulă, de către directorul, directorul adjunct sau de către o persoană desemnată de director să coordoneze activitatea în cadrul structurii, în cazul  unităţilor de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare arondate.

(2) Fiecare unitate de învățământ care participă la programul național pilot de tip "Şcoala după şcoală":

 1. a) informează potențialii beneficiari și părinții acestora cu privire la prevederile legale specifice programului național pilot de tip “Școala după școală”, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ;
 2. b) elaborează analiza pentru stabilirea nevoilor de activități remediale și programul activităților remediale organizate în cadrul Programului național pilot de tip “Școala după școală”;
 3. c) centralizează solicitările scrise ale părinților elevilor de înscriere, respectiv de retragere a acestora din cadrul programului și întocmește dosarul individual al fiecărui elev care beneficiază de sprijinul financiar, conținând solicitarea scrisă de înscriere în program și documentele justificative asociate acesteia, respectiv solicitarea scrisă de retragere din program, dacă este cazul;
 4. d) monitorizează prezența elevilor la activitățile din cadrul programului și întocmește listele de prezență lunară, prin centralizarea datelor furnizate, zilnic, de către cadrele didactice implicate în implementarea activităților de educație remedială;
 5. e) centralizează datele cu privire la beneficiarii sprijinului financiar și întocmește documentele tehnice, necesare pentru justificarea cheltuielilor;
 6. f) elaborează rapoartele cu privire la derularea Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pe care îl transmite la inspectoratul școlar.

(3) Raportul final de evaluare cu privire la derularea Programului național pilot de tip “Școala după școală”, elaborat de către unitatea de învățământ și aprobat de către conducerea acesteia, conține date cantitative și calitative cu privire la:

 1. a) îndeplinirea condițiilor de acordare a sprijinului financiar și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost;
 2. b) participarea elevilor la activitățile programului, inclusiv solicitările de retragere a elevilor din cadrul programului, depuse de către părinții acestora.

(4) Raportul final va conține și o analiză a frecvenţei elevilor și a rezultatelor școlare obținute de către aceștia, pe baza cărora se apreciază impactul Programului național pilot de tip “Școala după școală” asupra elevilor din unitatea de învăţământ.

 

         Art. 12 – (1) Fiecare inspectorat școlar va fi sprijinit de către o echipa de experți de monitorizare angajați de Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

(2) Inspectoratul școlar, cu rol de partener asociat  în derularea programului, are următoarele responsabilități:

 1. a) stabilește lista unităților de învățământ în care se vor organiza activități remediale finanțate din Programul național pilot de tip “Școala după școală”;
 2. b) actualizează permanent baza de date care cuprinde informaţii referitoare la unităţile de învăţământ care derulează Programul național pilot de tip “Școala după școală”;
 3. c) transmite documentele tehnice primite de la unitățile de învățământ către experții desemnați pentru monitorizarea activităților remediale, în vederea centralizării datelor, avizării documentației și transmiterii acesteia către Ministerul Educației ;
 4. d) centralizează datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate de învățământ care a derulat Programul național de tip “Școala după școală” și le transmite experților tehnici;
 5. e) repartizează unităților de învățământ implicate deschiderile de credite bugetare primite, în urma aprobării de Ministerul Educației a solicitării de tranșă centralizate la nivel de județ/ municipiu București;
 6. f) monitorizează asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților remediale in județul respectiv/Municipiul București, conform prezentului Ordin.

 

Art. 13 – (1) La nivel naţional, coordonarea Programului național pilot de tip “Școala după școală” este asigurată de către Ministerul Educaţiei, prin UMPFE.

(2) UMPFE asigură angajarea de experți tehnici pentru monitorizarea implementării Programului național pilot de tip “Școala după școală”.

(3) Echipa tehnică de monitorizare, formată din experții menționați la alin. (2) repartizați la nivelul inspectoratului școlar, asigură monitorizarea implementării Programului național pilot de tip “Școala după școală” prin activități cum ar fi :

(i) vizite de monitorizare și suport în  unitățile de învățământ din județ/ municipiul București care derulează Programul național pilot de tip “Școala după școală”;

(ii) centralizarea solicitărilor de tranșă și a documentelor suport trimise de unitățile de învățământ care derulează Programul național pilot de tip “Școala după școală”;

(iii) întocmirea rapoartelor stabilite prin prezentele norme referitoare la derularea programului  în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti și transmiterea lor la Ministerul Educației -UMPFE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Normele metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

 

 

Calendarul programului național pilot de tip “Școală după școală”

 

 

Perioada/Data limită

Acțiunea

25 februarie - 2 martie 2021

Informarea, de către unitățile de învățământ, a potențialilor beneficiari și a părinților acestora, cu privire la prevederile legale specifice programului național pilot de tip “Școala după școală”, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

25 februarie – 03 martie 2021

Depunerea, de către părinți, a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

4 martie 2021

Transmiterea, de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la programul național pilot de tip “Școală după școală, către inspectoratele școlare, a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

5 martie 2021

Stabilirea, de către inspectoratele școlare, a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul programului național pilot de tip “Școală după școală”, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități

Lunar, începând cu data de 08 martie 2021

Derularea activităților Programului de tip “Școală după școală”, în unitățile de învățământ

Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Transmiterea de către unitățile de învățământ, către inspectoratele școlare, a documentelor tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar

Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, la nivelul județului/Municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiar.

Transmiterea, la Ministerul Educației, a solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar.

Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar și virarea, de către Ministerul Educației, a sumelor solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora

Lunar, în primele 20 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară

Virarea, de către inspectoratele școlare, a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program

Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor

Efectuarea plății personalului didactic implicat in activitățile de educație remedială, de către unitățile de învățământ

Permanent

Monitorizarea, de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar, a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a modului de implementare a programului, la nivelul unităților de învățământ

La finalul programului

Elaborarea, de către unitățile de învățământ, a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip “Școala după școală” și transmiterea acestuia inspectoratului școlar

La finalul programului

Elaborarea, de către Echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar, a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip “Școala după școală” și transmiterea acestuia la Ministerul Educației

 

Cerere: https://drive.google.com/file/d/1DBHFUNUKrObzoNINcO5VTbPboBIv6lwL/view?usp=sharing

 


25.02.2021