ANUNŢ -ÎNGRIJITOR-


Nr.934/16.06.2021

ANUNŢ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA  UNUI POST VACANT

-ÎNGRIJITOR-

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011).

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de ÎNGRIJITOR , pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

 

Locul de desfăşurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Termenul de depunere a dosarelor: 04.11.2020, ora 15:00, la secretariatul unităţii.

 • Relaţii la telefon: 0258/861947 şi/sau la sediul instituţiei din: municipiul Aiud  , str Bethlen Gabor , nr.1 judeţul.Alba

 

Condiţii generale:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să cunoască limba maghiară scris și vorbit,
 4. c) să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei m edicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 2. g) nu fi fostcondamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireaj ustiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 

 1. Studii medii;

 

 

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
 • Etapa a III-a – Proba practică şi interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

 1. a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba practică numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi la interviu numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba practică.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă în contabilitatea bugetară, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 1. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 2. Curriculum vitae.
 3. Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi 5vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

 2.Noțiuni fundamentale de igienă

 1. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.

 

  BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 319/2006 privind regulile de protecția muncii și PSI
 2. Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 3. Ordin 1955 din 18 octombrie 1995 actualizat – Pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 4. Ordin 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2
 5.  

Probele de concurs:

 1. Proba scrisă

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei şi tematicii de concurs.

 

 1. Proba practică

Proba practică poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

 

Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

 

 1. Interviul

Interviul poate fi susţinut doar de către candidaţii declaraţi admişi la proba practică.

 

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 22.iunie 2021 – 06.iulie 2021, între orele 14,00-16:00, la secretariatul şcolii ( pentru informații în legătură cu depunerea dosarelor vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0258-861947)

Selecţia dosarelor: 08.iulie.2021 orele 10-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 08.iulie.2021 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor 09.iulie 2021 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor:09.iulie 2021 ora 15,00

Proba scrisă: 12.iulie 2021, orele 10:00 – 13:00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 12.iulie 2021 ora 16,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise: 13.iulie 2021 orele 8,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 13.iulie ora 16,00

Proba practică: 14.iulie 2021 ora 12,00

Afișarea rezultatului în urma probei practice: 14 iulie 2021 ora 16,00

Contestații proba practică: 15 iulie 2021 orele 8,00-12,00

Afișare rezultat contestatii proba practică:15 iulie 2021 ora 16,00

Interviu: 16 iulie 2021 ora 12,00

Afișare rezultat interviu: 16 iulie 2021 ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 19 iulie 2021 orele 8,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații: 19 iulie 2021 ora 16,00

Afișarea rezultatelor finale: 20 iulie 2021 ora 15,00

 

DIRECTOR,

PROF.SZŐCS ILDICO


17.06.2021