Anunt post ingrijitor


Nr. 4841/27.10.2022

ANUNŢ

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT

-ÎNGRIJITOR-

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadruprivind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilorcontractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepteprofesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: GuvernulRomâniei, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011).

Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” Aiud, judeţul Alba, anunţă scoaterea la concurs a unui post de ÎNGRIJITOR , pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă.

 

Locul de desfăşurare a concursului:

Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Condiţii generale:

a) aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) cunoască limba maghiară scris și vorbit,

c) aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)cu stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei m edicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime saualte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu fi fost condamnatdefinitiv pentru săvârşirea uneiinfracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireajustiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibil/ă cu exercitareafuncţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

Condiţiile specifice necesare învederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 

1. Studii medii;

Etapele şi probele de concurs:

Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
Etapa a II-a- Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.
Etapa a III-a – Proba practică şi interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 

Punctajele pentru probele concursului:

a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;

c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

 

Sunt declaraţi admişi la proba practică numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi la interviu numai candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba practică.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. Cererea de  înscriere la concurs adresată directorului;
2. Copia actului de identitate sau orice al document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilorspecifice ale postului;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (dacă este cazul), în copie;
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cufuncţia pentru care candidează;

Notă: candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria

Răspundere nu are antecedente penale, are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul

Cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

6. Adeverinţă medicală care ateste starea de sănătatecorespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7. Curriculum vitae.
8. Actele prevăzute de la nr.crt. 3, 4 şi 5vor fi prezentate şi înoriginal, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

TEMATICA PENTRU CONCURS

1.Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

2.Noțiuni fundamentale de igienă 

3. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.  

 BIBLIOGRAFIE

1. Legea 319/2006 privind regulile de protecția muncii șiPSI(actualizată 2022)
2. Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor(actualizată 2022)
3. Ordin 1955 din 18 octombrie 1995 actualizat Pentru aprobareaNormelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şiinstruirea copiilor şi tinerilor
4. Regulamentul de Organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 2022(ROFUIP)

Titlul4. Personalul unităților de învățământ

Cap I. Dispoziții generale

Cap.III. Personalul nedidactic

Cap.IV.Evaluarea personalului din unitățile de învățământ

Cap.V.Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ

 

Probele de concurs:

1. Proba scrisă

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei şi tematicii de concurs.

 

2. Proba practică

Proba practică poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţiadmişi la proba scrisă.

 

Proba practică va consta în testarea abilităţilor şi aptitudinilorpractice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

 

3. Interviul

Interviul poate fi susţinut doar de către candidaţii declaraţi admişila proba practică.

 

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţiacandidaţilor.

 

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfăşurării acestei probe, pe bazacriteriilor de evaluare.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebăricandidatului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

 

Depunerea dosarelor: între 27.10.2022 09,11..2022, între9,00-14:00, la secretariatul şcolii

( pentru informații în legătură cu depunerea dosarelor vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0258-861947)

Selecţia dosarelor: 14.11.2022 orele 10-14

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 14,11.2022 ora 15,00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor15,11.2022 orele 8,00-12,00

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilordepuse pentru selecţia dosarelor:15.11.2022 ora 15,00

Proba scrisă: 21.11.2022, orele 9:00 – 12:00

Afişarea rezultatelor la proba scrisă 21.11.2022 ora 16,00

Depunerea contestațiilor în urma probei scrise:22.11.2022 orele 8,00-12,00

Afișare rezultat contestații proba scrisă: 22.11.2022 ora16,00

Proba practică: 23.11.2022 ora 9,00

Afișarea rezultatului în urma probei practice: 23.11.2022ora 16,00

Contestații proba practică: 24,11.2022 orele 8,00-12,00

Afișare rezultat contestatii proba practică:24.11.2022 ora16,00

Interviu: 25,11,2022 ora 9,00

Afișare rezultat interviu: 25,11,2022 ora 16,00

Depunerea contestaţiilor: 28,11,2022 orele 8,00-12,00

Afişarea rezultatelor după contestații:28,11,2022 ora 15,00

Afișarea rezultatelor finale: 28,11,2022 ora 16,00

 

DIRECTOR,

PROF.SZŐCS ILDICO


27.10.2022